(1)
He, S. Li, Yuming. Rensheng Chunian: Yiming Zhongguo Nühai De Yuyan Rizhi 人生初年:一名中国女孩的语言 日志 [Early Years of Life: A Language Acquisition Diary of A Chinese Girl]. Beijing: The Commerce Press 2019. ArOr 2020, 88, 299-301.