He, S. (2020). Li, Yuming. Rensheng Chunian: Yiming Zhongguo Nühai de Yuyan Rizhi 人生初年:一名中国女孩的语言 日志 [Early Years of Life: A Language Acquisition Diary of A Chinese Girl]. Beijing: The Commerce Press 2019. Archiv orientální, 88(2), 299-301. https://doi.org/10.47979/aror.j.88.2.299-301