He, S. (2020) “Li, Yuming. Rensheng Chunian: Yiming Zhongguo Nühai de Yuyan Rizhi 人生初年:一名中国女孩的语言 日志 [Early Years of Life: A Language Acquisition Diary of A Chinese Girl]. Beijing: The Commerce Press 2019.”, Archiv orientální, 88(2), pp. 299-301. doi: 10.47979/aror.j.88.2.299-301.